שליפות שעושות Downgrade

לפעמים יש צורך למצוא מהן השליפות שעשו downgrade במערכת ולא קיבלו מספיק parallel processes. צריך להבחין בין שני מקרים: מקרה שהשליפות קיבלו חלק מהמשאבים ומקרה שבהם הן לא קיבלו בכלל משאבים ועכשיו הן עובדות ב-serial.

כדי למצוא מהן השליפות שקיבלו downgrade (אבל עדיין עובדות ב-Parallel) ניתן להשתמש בשליפה הבאה. השליפה מחזירה רק את ה-PX coordinator (כלומר ה-SID של ההורה) ולא את כל הפרוססים עצמם:

SELECT a.sid parent_sid,
    a.logon_time,
    a.program,
    a.osuser,
    a.username,
    a.sql_id,
    ps.req_degree,
    ps.got_degree
 FROM (SELECT s.sid,
        s.osuser,
        s.USERNAME,
        s.status,
        s.sql_id,
        s.logon_time,
        s.last_call_et,
        UPPER(s.program) program
     FROM v$session s
     WHERE ((s.username IS NOT NULL) AND (NVL(s.osuser, 'x') <> 'SYSTEM') AND
        (s.TYPE <> 'BACKGROUND'))) a
 JOIN (SELECT DISTINCT qcsid,
            CASE
              WHEN req_degree > degree THEN
               1
              ELSE
               0
            END is_downgrade,
            MAX(req_degree) req_degree,
            MAX(degree) got_degree
     FROM v$px_session
     GROUP BY qcsid,
         CASE
           WHEN req_degree > degree THEN
            1
           ELSE
            0
         END) ps ON a.sid = ps.qcsid
 WHERE ps.is_downgrade = 1

כדי לאתר את השליפות שלא קיבלו פרוססים בכלל (ובעצם עשו downgrade to serial) ניתן להשתמש בשליפה הבאה:

SELECT sess.sid parent_sid,
		 logon_time,
		 sess.program,
		 sess.osuser,
		 sess.username,
		 sql_id,
		 TRUNC (last_call_et / 60) dur_minutes
 FROM v$sesstat sesstat, v$sysstat sysstat, v$session sess
 WHERE	 sesstat.statistic# = sysstat.statistic#
		 AND sesstat.sid = sess.sid
		 AND name = 'Parallel operations downgraded to serial'
		 AND sesstat.VALUE > 0
		 AND sess.status = 'ACTIVE'

n השליפות הארוכות ביותר של משתמש מתוך ה-AWR

איך מוציאים את 30‏ השליפות הארוכות ביותר של משתמש מסויים מתוך ה-AWR‏?

משתמשים בשליפה הבאה:

select sub.sql_id,
    txt.sql_text,
    parsing_schema_name,
    sub.seconds_since_date,
    sub.execs_since_date,
--    sub.gets_since_date,
    round(sub.seconds_since_date / sub.execs_since_date, 3) avg_query_time
 from ( -- sub to sort before rownum
    select sql_id,
        g.parsing_schema_name,
        round(sum(elapsed_time_delta) / 1000000) as seconds_since_date,
        sum(executions_delta) as execs_since_date,
        sum(buffer_gets_delta) as gets_since_date
     from dba_hist_snapshot natural
     join dba_hist_sqlstat g
     where begin_interval_time > to_date('2010-01-01', 'YYYY-MM-DD')
      and parsing_schema_name = '&user_name'
     group by sql_id, g.parsing_schema_name
     order by seconds_since_date desc) sub
 join dba_hist_sqltext txt on sub.sql_id = txt.sql_id
 where rownum < &n;

אז מה קורה עם השליפה הזו?!?

כדי לדעת מה הסטטוס של שליפה שרצה ב-Parallel, כותבת ל-Temp ובכלל עושה המון שלבים, אפשר להשתמש בשליפה הזו:

SELECT TO_NUMBER(DECODE(sid, 65535, NULL, sid)) || '(' || qcsid || ')' sid,
    gv$sql_workarea_active.sql_id,
    operation_type || '(' || operation_id || ')' operation,
    TRUNC(work_area_size / 1024 / 1024) wsize,
    TRUNC(expected_size / 1024 / 1024) esize,
    TRUNC(actual_mem_used / 1024 / 1024) "MEM_USE(MB)",
    TRUNC(max_mem_used / 1024 / 1024) "MAX MEM(MB)",
    number_passes passes,
    active_time / 1000000 / 60 active_time,
    tempseg_size / 1024 / 1024 tempseg_size,
    ROWS_PROCESSED,
    tablespace tbs
 FROM gv$sql_workarea_active
 join gv$sqlarea
  on gv$sql_workarea_active.sql_id = gv$sqlarea.sql_id
 where gv$sql_workarea_active.sql_id like '1b66186na1r25%'
 ORDER BY tempseg_size desc nulls last

השליפה מקבלת SQL_ID וצריך לשים לב שאם יש יותר משליפה כזו בזמן מסויים, היא תחזיר את הסטטוס של כל השליפות מאותו ID שרצות באותו זמן.