רשימת ה-session-ים שה-QC הוא ב-INACTIVE אבל יש לו ילדים שעדיין תופסים Parallel

תופעה מעניינת עם כלים שמחזירים row set בגודל מסויים ושמאפשרים לעשות fetching היא שאם השליפה המקורית הייתה מקבילית (parallel) הכלים נוטים שלא לשחרר את הפרוססים שהם השתמשו בהם בשביל השליפה ולתפוס אותם כל עוד לא נעשתה שליפה אחרת באותו חלון.

אז מה בעצם הבעיה? הבעיה היא שכאשר יש load גבוה על המערכת ויש צורך ב-Parallel servers, התוכנות האלה מחזיקות את המשאבים ושליפות אחרות מקבלות downgrade.

שני כלים שעושים את זה הם TOAD ו-PL/SQL Developer וניתן להשתמש בשליפה הבאה כדי לאתר מי הם הסשנים שנראים Inactive אבל בפועל הם תופסים משאבים (השליפה הזו נעטפה על ידי סקריפט CSH שגם מעיף את המשתמשים האלה כאשר הם מחזיקים את המשאבים יותר מדי זמן):

with curr_sessions as (
SELECT ROUND(BITAND(s.ownerid, 65535)) parent_session_sid,
    s.sid,
    s.status,
    s.sql_id,
    UPPER(s.program) program
 FROM v$session s, v$process p
 WHERE ((s.username IS NOT NULL) AND (NVL(s.osuser, 'x') <> 'SYSTEM') AND (s.TYPE <> 'BACKGROUND'))
  AND (p.addr(+) = s.paddr))
select distinct a.sid parent, b.sid child, a.status status_p, b.status status_c, a.program, a.sql_id
 from curr_sessions a
 join curr_sessions b on a.sid = b.parent_Session_sid
           and a.status = 'INACTIVE'
           and a.program in ('TOAD.EXE')
order by 1

שליפות שעושות Downgrade

לפעמים יש צורך למצוא מהן השליפות שעשו downgrade במערכת ולא קיבלו מספיק parallel processes. צריך להבחין בין שני מקרים: מקרה שהשליפות קיבלו חלק מהמשאבים ומקרה שבהם הן לא קיבלו בכלל משאבים ועכשיו הן עובדות ב-serial.

כדי למצוא מהן השליפות שקיבלו downgrade (אבל עדיין עובדות ב-Parallel) ניתן להשתמש בשליפה הבאה. השליפה מחזירה רק את ה-PX coordinator (כלומר ה-SID של ההורה) ולא את כל הפרוססים עצמם:

SELECT a.sid parent_sid,
    a.logon_time,
    a.program,
    a.osuser,
    a.username,
    a.sql_id,
    ps.req_degree,
    ps.got_degree
 FROM (SELECT s.sid,
        s.osuser,
        s.USERNAME,
        s.status,
        s.sql_id,
        s.logon_time,
        s.last_call_et,
        UPPER(s.program) program
     FROM v$session s
     WHERE ((s.username IS NOT NULL) AND (NVL(s.osuser, 'x') <> 'SYSTEM') AND
        (s.TYPE <> 'BACKGROUND'))) a
 JOIN (SELECT DISTINCT qcsid,
            CASE
              WHEN req_degree > degree THEN
               1
              ELSE
               0
            END is_downgrade,
            MAX(req_degree) req_degree,
            MAX(degree) got_degree
     FROM v$px_session
     GROUP BY qcsid,
         CASE
           WHEN req_degree > degree THEN
            1
           ELSE
            0
         END) ps ON a.sid = ps.qcsid
 WHERE ps.is_downgrade = 1

כדי לאתר את השליפות שלא קיבלו פרוססים בכלל (ובעצם עשו downgrade to serial) ניתן להשתמש בשליפה הבאה:

SELECT sess.sid parent_sid,
		 logon_time,
		 sess.program,
		 sess.osuser,
		 sess.username,
		 sql_id,
		 TRUNC (last_call_et / 60) dur_minutes
 FROM v$sesstat sesstat, v$sysstat sysstat, v$session sess
 WHERE	 sesstat.statistic# = sysstat.statistic#
		 AND sesstat.sid = sess.sid
		 AND name = 'Parallel operations downgraded to serial'
		 AND sesstat.VALUE > 0
		 AND sess.status = 'ACTIVE'

בסיס נתונים אנכי

במסגרת התואר הראשון, כתבתי עבודה על בסיס נתונים אנכי (כלומר מבוסס עמודות ולא שורות כמו בסיסי נתונים נפוצים).
העבודה נכתבה במסגרת סמינר במערכות בסיסי נתונים וקיבלתי בה 98.

בסיס נתונים אנכי

את מה שהיה לי להגיד בזמנו על הקונספט כתבתי בעבודה אבל אני מקווה לכתוב פוסט בעתיד שיספר מה יש לי להגיד על זה בדיעבד.

n השליפות הארוכות ביותר של משתמש מתוך ה-AWR

איך מוציאים את 30‏ השליפות הארוכות ביותר של משתמש מסויים מתוך ה-AWR‏?

משתמשים בשליפה הבאה:

select sub.sql_id,
    txt.sql_text,
    parsing_schema_name,
    sub.seconds_since_date,
    sub.execs_since_date,
--    sub.gets_since_date,
    round(sub.seconds_since_date / sub.execs_since_date, 3) avg_query_time
 from ( -- sub to sort before rownum
    select sql_id,
        g.parsing_schema_name,
        round(sum(elapsed_time_delta) / 1000000) as seconds_since_date,
        sum(executions_delta) as execs_since_date,
        sum(buffer_gets_delta) as gets_since_date
     from dba_hist_snapshot natural
     join dba_hist_sqlstat g
     where begin_interval_time > to_date('2010-01-01', 'YYYY-MM-DD')
      and parsing_schema_name = '&user_name'
     group by sql_id, g.parsing_schema_name
     order by seconds_since_date desc) sub
 join dba_hist_sqltext txt on sub.sql_id = txt.sql_id
 where rownum < &n;

פונקציית משתמש סיכומית

לפעמים עולה הצורך לכתוב פונקצייה סיכומית (כלומר שעובדת עם Group by). אורקל מאפשרים את האופציה על ידי שימוש ב-API מיוחד שהם מספקים.

להלן דוגמה לקטע קוד שיוצר פונקציה סיכומית כזו שיודעת להכפיל במקום לסכום ערכים בטבלה.
למה כתבתי כזו פונקציה, למה זה היה טוב? לדוגמה אם שמים בטבלה הסתברות שיקרה מאורע ורוצים לדעת מה ההסתברות שיקרו כל המאורעות, אז ההסתברות היא מכפלה של כל ההסתברויות ובמקרה שלנו עושים את זה בשליפה אחת (אבל בפועל עשיתי את זה בתור דוגמה למפתח שהתעניין).


-- Create type object for the aggrigation
create or replace type MultSum as object
(
-- Author : ZELKAYAM
-- Created : 09/02/2009 18:45:45
-- Purpose :

  v_sum NUMBER, -- second highest value seen so far
  v_is_first number,

  static function ODCIAggregateInitialize(sctx IN OUT MultSum) return number,

  member function ODCIAggregateIterate(self IN OUT MultSum,
                     value IN number) return number,

  member function ODCIAggregateTerminate(self    IN MultSum,
                      returnValue OUT number,
                      flags    IN number) return number,

  member function ODCIAggregateMerge(self IN OUT MultSum,
                    ctx2 IN MultSum) return number
)
/

-- Create type body for the aggrigation
create or replace type body zelkayam2.MultSum is

  static function ODCIAggregateInitialize(sctx IN OUT MultSum) return number is
  begin
    sctx := MultSum(null, 1);
    return ODCIConst.Success;
  end;

  member function ODCIAggregateIterate(self IN OUT MultSum,
                     value IN number) return number is
  begin
    if self.v_is_first = 1
    then
      self.v_sum := 1;
    end if;
    self.v_sum := self.v_sum * value;

    self.v_is_first := 0;

    return ODCIConst.Success;
  end;

  member function ODCIAggregateTerminate(self    IN MultSum,
                      returnValue OUT number,
                      flags    IN number) return number is
  begin
    returnValue := self.v_sum;
    return ODCIConst.Success;
  end;

  member function ODCIAggregateMerge(self IN OUT MultSum,
                    ctx2 IN MultSum) return number is
  begin
    self.v_sum := self.v_sum * ctx2.v_sum;
    return ODCIConst.Success;
  end;
end;
/

-- Create actual function whith aggrigation property
CREATE or replace FUNCTION MultSum1 (input NUMBER) RETURN NUMBER PARALLEL_ENABLE AGGREGATE USING MultSum;

-- Create test table
create table chk_for_shim
(a number, b number);

-- Create test data
insert into chk_for_shim values (1, 0);
insert into chk_for_shim values (2, 0);
insert into chk_for_shim values (3, 0);
insert into chk_for_shim values (4, 1);
insert into chk_for_shim values (5, 1);
insert into chk_for_shim values (6, 1);

-- use the function
SQL&gt; select b, multsum1(a) from chk_for_shim group by b;

     B MULTSUM1(A)
---------- -----------
     0      6
     1     120

אז מה קורה עם השליפה הזו?!?

כדי לדעת מה הסטטוס של שליפה שרצה ב-Parallel, כותבת ל-Temp ובכלל עושה המון שלבים, אפשר להשתמש בשליפה הזו:

SELECT TO_NUMBER(DECODE(sid, 65535, NULL, sid)) || '(' || qcsid || ')' sid,
    gv$sql_workarea_active.sql_id,
    operation_type || '(' || operation_id || ')' operation,
    TRUNC(work_area_size / 1024 / 1024) wsize,
    TRUNC(expected_size / 1024 / 1024) esize,
    TRUNC(actual_mem_used / 1024 / 1024) "MEM_USE(MB)",
    TRUNC(max_mem_used / 1024 / 1024) "MAX MEM(MB)",
    number_passes passes,
    active_time / 1000000 / 60 active_time,
    tempseg_size / 1024 / 1024 tempseg_size,
    ROWS_PROCESSED,
    tablespace tbs
 FROM gv$sql_workarea_active
 join gv$sqlarea
  on gv$sql_workarea_active.sql_id = gv$sqlarea.sql_id
 where gv$sql_workarea_active.sql_id like '1b66186na1r25%'
 ORDER BY tempseg_size desc nulls last

השליפה מקבלת SQL_ID וצריך לשים לב שאם יש יותר משליפה כזו בזמן מסויים, היא תחזיר את הסטטוס של כל השליפות מאותו ID שרצות באותו זמן.